Hỗ trợ nhiều phương vị xuất hiện cửa sổ chat

Hiện tại, ChatBiz247 hỗ trợ nhiều phương vị xuất hiện cửa sổ mời khách hàng chat. Bạn theo dõi ở hình ảnh phía dưới. Các khu vực bôi mầu đỏ là khu vực xuất hiện cửa sổ mời khách hàng Chat, mặc định cửa sổ này xuất hiện ở góc dưới cùng bên phải màn hình trên website của bạn.

ChatBiz247_Possition