Thư viện cửa sổ mời khách hàng Chat

MẪU TIẾNG VIỆT MẪU TIẾNG ANH GHI CHÚ
Online Offline Online Offline
 01 01.Template_VN_Online 01.Template_VN_Offline 01.Template_EL_Online 01.Template_EL_Offline Free
 02 02.Template_VN_Online 02.Template_VN_Offline 02.Template_EL_Online 02.Template_EL_Offline
 03 03.Template_VN_Online 03.Template_VN_Offline 03.Template_EL_Online 03.Template_EL_Offline
04 04.Template_VN_Online 04.Template_VN_Offline 04.Template_EL_Online 04.Template_EL_Offline
05 05.Template_VN_Online 05.Template_VN_Offline 05.Template_EL_Online 05.Template_EL_Offline
06 07.Template_VN_Online 07.Template_VN_Offline 07.Template_EL_Online 07.Template_EL_Offline
07 09.Template_VN_Online 09.Template_VN_Offline 09.Template_EL_Online 09.Template_EL_Offline
08 10.Template_VN_Online 10.Template_VN_Offline 10.Template_EL_Online 10.Template_EL_Offline
09 11.Template_VN_Online 11.Template_VN_Offline 11.Template_EL_Online 11.Template_EL_Offline
10 12.Template_VN_Online 12.Template_VN_Offline 12.Template_EL_Online 12.Template_EL_Offline
11 13.Template_VN_Online 13.Template_VN_Offline 13.Template_EL_Online 13.Template_EL_Offline
12 14.Template_VN_Online 14.Template_VN_Offline 14.Template_EL_Online 14.Template_EL_Offline

Ghi chú:

        Bạn có thể chọn một trong các mẫu cửa sổ mời Khách hàng Chat trong danh sách trên sao cho phù hợp với website của mình. Áp dụng đối với các gói dịch vụ khác dịch vụ “Miễn phí“.